Privacyverklaring

Perspectief Verkeersschool, gevestigd aan Spuiweg 3 8243 PW Lelystad, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.rijschoolperspectief.nl Spuiweg 3 8243 PW Lelystad 0320-255413

J.F. Scherphuis is de Functionaris Gegevensbescherming van Perspectief Verkeersschool Hij is te bereiken via freek@perspectiefopleidingen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Perspectief Verkeersschool verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Perspectief Verkeersschool verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- Geen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Perspectief Verkeersschool verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

Perspectief Verkeersschool neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Perspectief Verkeersschool) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Perspectief Verkeersschool bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Perspectief Verkeersschool verstrekt geen gegevens aan derden, behalve als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiermee wordt bedoeld het verstrekken van persoonsgegevens aan het CBR om een examen aan te kunnen vragen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Perspectief Verkeersschool gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Perspectief Verkeersschool en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@perspectiefopleidingen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Perspectief Verkeersschool wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Perspectief Verkeersschool neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@perspectiefopleidingen.nl

Post- en bezoekadres: Spuiweg 3 8243 PW Lelystad - Telefoon: 0320-255413 - E-mail: info@rijschoolperspectief.nl
Bank: NL82ABNA0597270376 - Kamer van koophandel: 390.511.79 - BTW-identificatienummer: NL001373056B78